Abstrakcja i dopasowanie do wzorców w Haskellu

12 minut(y)

Po hermetyzacji i abstrakcji RAMu dla interpretera HelMA pora na stos. Stos, zwłaszcza stos arytmetyczny, jest strukturą używaną w wielu interpreterach jezyków ezoterycznych. Więc warto wydzielić tą abstrakcję do osobnego modułu.

Żeby zaimplementować stos będziemy potrzebować dopasowania do wzorców (ang. pattern matching), niestety abstrakcje i dopasowanie do wzorców są to pojęcia kłócące się.

Ponieważ dopasowanie do wzorców działa na implementacji, Trzeba opakować dopasowanie do wzorców w abstrakcje.

Abstrakcja i klasy typów

Spójrzmy na moduł HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack, dla czytelności podzielony na pięć listingów.

Najpierw deklaracje i importy:

{-# Language AllowAmbiguousTypes  #-}
{-# Language FlexibleInstances   #-}
{-# Language MultiParamTypeClasses #-}
module HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack (
 Index,
 Stack,
 select,
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.empty,
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.lookup,
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.splitAt',
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.drop',
 push1,
 pop1,
 push2,
 pop2
) where

import Data.Sequence as Seq

type Index = Int

Jak się później okaże, eksporty zawierają jeden typ, jedną klasę typów (ang. Type Class) i 9 funkcji, w tym jedna funkcja generyczna i osiem metod (uparcie nazywam tak funkcje w klasach typów).

Następnie kod, który normalnie znalazłby się w klasie bazowej:

select :: Stack s m => Index -> m -> s
select i stack = check $ HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.lookup i stack where
 check (Just symbol) = symbol
 check Nothing   = error $ "Empty stack " <> show stack <> " index " <> show i

Definiujemy jedną funkcję generyczną. Czemu tylko jedną? O tym później.

Abstrakcja oparta na klasie typu

Nasz stos będzie potrzebować 8 podstawowych metod.

Podobnie jak dla klasy typów RAM potrzebujemy klasy typów dla dwóch parametrów, symbolu s i pamieci m:

class (Semigroup m, Show m) => Stack s m where
 empty  :: m
 lookup  :: Index -> m -> Maybe s
 splitAt' :: s -> Index -> m -> (m, m)
 drop'  :: s -> Index -> m -> m
 push1  :: s -> m -> m
 pop1   :: m -> (s, m)
 push2  :: s -> s -> m -> m
 pop2   :: m -> (s, s, m)

Są tu dwie brzydkie metody splitAt' i drop'. Wynika to z tego, że w każdej sygnaturze muszą być użyte oba parametry generyczne. Niestety nie umiałem tego napisać lepiej.

Implementacja oparta na liście

Najpierw prostsza implementacja dla listy:

instance Show s => Stack s [s] where
 empty               = []
 lookup      i     stack = stack !!? i
 splitAt' _    i     stack = Prelude.splitAt i stack
 drop'  _    i     stack = Prelude.drop i stack
 push1       symbol  stack = symbol: stack
 pop1       (symbol : stack) = (symbol, stack)
 pop1            stack = error $ "Empty stack " <> show stack
 push2  symbol  symbol'  stack = symbol: symbol': stack
 pop2  (symbol : symbol' : stack) = (symbol, symbol', stack)
 pop2            stack = error $ "Empty stack " <> show stack

Mamy tu klasyczne dopasowanie do wzorców dla list. Nic nadzwyczajnego.

Implementacja oparta na sekwencji

Implementacja dla sekwencji:

instance Show s => Stack s (Seq s) where
 empty                 = Seq.fromList []
 lookup       i      stack = Seq.lookup i stack
 splitAt' _     i      stack = Seq.splitAt i stack
 drop'  _     i      stack = Seq.drop i stack
 push1        symbol   stack = symbol <| stack
 pop1        (symbol :<| stack) = (symbol, stack)
 pop1              stack = error $ "Empty stack " <> show stack
 push2  symbol   symbol'   stack = symbol <| symbol' <| stack
 pop2  (symbol :<| symbol' :<| stack) = (symbol, symbol', stack)
 pop2              stack = error $ "Empty stack " <> show stack

Mamy tu dwa nowe operatory :<| dla dopasowania do wzorców oraz <| dla dołączania do sekwencji. Jeśli operowalibyśmy na drugim końcu sekwencji należałoby użyć :|> i |>.

Ograniczenia

Tutaj pojawia się mały zgrzyt. Niestety nie potrafię zdefinioć niektórych funkcji generycznych dla parametru generycznego Stack s m. Na razie musimy zadowolić się mniej genrycznymi wersjami dla parametru Stack Symbol m. Funkcje te są zdefiniowane w modułach HelVM.HelCam.Machines.ETA.StackOfSymbols oraz HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.StackOfSymbols.

Funkcje pomocnicze dla interpretera eso języka ETA:

{-# Language FlexibleContexts   #-}
module HelVM.HelCam.Machines.ETA.StackOfSymbols where

import HelVM.HelCam.Machines.ETA.EvaluatorUtil 

import HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack

-- Arithmetic

divMod :: Stack Symbol m => m -> m
divMod stack = push2 (symbol' `mod` symbol ::Symbol) (symbol' `div` symbol ::Symbol) stack'
 where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

sub :: Stack Symbol m => m -> m
sub stack = push1 (symbol' - symbol ::Symbol) stack'
  where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

-- Stack instructions

halibut :: Stack Symbol m => m -> m
halibut stack
 | i <= 0   = copy (negate i) stack'
 | otherwise = move (0 ::Symbol) i stack'
  where (i, stack') = pop1 stack

move :: Stack Symbol m => Symbol -> Index -> m -> m
move symbol i stack = tops <> middles <> bottoms where
 (middles, stack') = splitAt' symbol i stack
 (tops, bottoms)  = splitAt' symbol 1 stack'

copy :: Stack Symbol m => Index -> m -> m
copy i stack = push1 (select i stack ::Symbol) stack

Funkcje pomocnicze dla interpretera eso języka WhiteSpace:

{-# Language AllowAmbiguousTypes  #-}
{-# Language FlexibleContexts   #-}
{-# Language FlexibleInstances   #-}
{-# Language MultiParamTypeClasses #-}
module HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.StackOfSymbols where

import HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.EvaluatorUtil
import HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.Instruction

import HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack

-- Arithmetic

binaryOp :: Stack Symbol m => BinaryOperator -> m -> m
binaryOp op stack = push1 (doBinary op symbol symbol' ::Symbol) stack' where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

-- Stack instructions

swap :: Stack Symbol m => m -> m
swap stack = push2 (symbol'::Symbol) symbol stack' where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

discard :: Stack Symbol m => m -> m
discard = drop' (0::Symbol) 1

slide :: Stack Symbol m => Index -> m -> m
slide i stack = push1 (symbol::Symbol) (drop' (0::Symbol) i stack') where (symbol, stack') = pop1 stack

dup :: Stack Symbol m => m -> m
dup = copy 0

copy :: Stack Symbol m => Index -> m -> m
copy i stack = push1 (select i stack ::Symbol) stack

Jak widać funkcja copy :: Stack Symbol m => Index -> m -> m jest w obu modułach, jednak nie potrafię jej w prosty sposób uogólnić.

Przykład użycia

Jako przykład użycia fragment modułu HelVM.HelCam.Machines.ETA.Evaluator:

class Evaluator r where
 next :: Stack Symbol m => InstructionUnit -> m -> r
 next iu s = doInstruction t iu' s where (t, iu') = nextIU iu

 doInstruction :: Stack Symbol m => Maybe Token -> InstructionUnit -> m -> r
 -- IO instructions
 doInstruction (Just O) iu s = doOutputChar iu s
 doInstruction (Just I) iu s = doInputChar iu s

 -- Stack instructions
 doInstruction (Just N) iu s = next iu' (push1 (symbol::Symbol) s) where (symbol, iu') = parseNumber iu
 doInstruction (Just H) iu s = next iu $ halibut s

 -- Arithmetic
 doInstruction (Just S) iu s = next iu $ sub s
 doInstruction (Just E) iu s = next iu $ Stack.divMod s

 -- Control
 doInstruction (Just R) iu s = next iu s
 doInstruction (Just A) iu@(IU il ic) s = next iu (push1 (nextLabel il ic) s)
 doInstruction (Just T) iu@(IU il _ ) s = transfer $ pop2 s where
  transfer (_, 0, s') = next iu s'
  transfer (0, _, _ ) = doEnd
  transfer (l, _, s') = next (IU il $ findAddress il l) s'
 doInstruction Nothing _ _ = doEnd

 ----
 doEnd :: r
 doOutputChar :: Stack Symbol m => InstructionUnit -> m -> r
 doInputChar :: Stack Symbol m => InstructionUnit -> m -> r

Cel został osiągnięty. Struktura stosu została schowana za abstrakcją klasy typu Stack. Teraz można swobodnie wymieniać implementację między listą a sekwencją.

Podsumowanie

Mimo że cel został osiągnięty, kod jednak nie wyszedł tak dobry jak chciałem. Może to pora na użycie Rodzin typów?

Kod interpretera HelMA po zmianach znajduje się na githubie.