Abstrakcja w Haskellu, czyli klasy typów

9 minut(y)

Po Hermetyzacji pora na Abstrakcje. Abstrakcja ma w programowaniu wiele znaczeń. Jednak w tym artykule będzie mi chodzić o abstrakcję spotykaną w OOP, czyli interfejsy (w Javie), traity (w Scali) czy klasy czysto abstrakcyjne (w C++). Czy Haskell ma odpowiednik interfejsów/traitów? Tak są to klasy typów (ang. Type Classy). Dzięki nim możemy wybierać implementację podczas działania programu.

Abstrakcja i klasy typów

Spójrzmy na moduł HelVM.HelCam.Common.RAM, dla czytelności podzielony na trzy listingi.

Najpierw deklaracje i importy:

{-# Language FlexibleInstances   #-}
{-# Language MultiParamTypeClasses #-}
{-# Language AllowAmbiguousTypes  #-}
module HelVM.HelCam.Common.RAM (
 RAM,
 HelVM.HelCam.Common.RAM.empty,
 HelVM.HelCam.Common.RAM.fromList,
 load,
 store
) where

import Data.Default
import Data.IntMap as IntMap
import Data.Sequence as Seq

type Address = Int

Na początku pliku deklarujemy, które rozszerzenia kompilatora potrzebujemy. Następnie między w nawiasie przed where określamy, które funkcje będą publiczne.

Abstrakcja oparta na klasie typu

Teraz abstrakcja:

load :: (Integral a, Default s, RAM s m) => m -> a -> s
load memory address = index' memory (fromIntegral address) ?: def

store :: (Integral a, Default s, RAM s m) => a -> s -> m -> m
store address = insert' (fromIntegral address)

class (Default s, Semigroup m) => RAM s m where
 fromList :: [s] -> m
 empty  :: m
 index'  :: m -> Address -> Maybe s
 insert' :: Address -> s -> m -> m

Funkcje load i store są tutaj normalnymi funkcjami, jednak w OOP ich odpowiednikiem byłyby metody finalne w klasie bazowej. Klasa typu RAM posiada cztery metody abstrakcyjne. Ale chyba najważniejszą rzeczą jest to, że jest to klasa typów zdefiniowana dla dwóch parametrów. Pierwszy s to będzie Symbol, a drugi m konkretna struktura będąca pamięcią.

Implementacja

Ostatnia część pliku to implementacja:

instance (Default s) => RAM s [s] where
 fromList = id
 empty  = []
 index'  = (!!?)
 insert' 0    symbol []   = [symbol]
 insert' 0    symbol (_:xs) = symbol : xs
 insert' address symbol []   = def  : insert' (address-1) symbol []
 insert' address symbol (x:xs) = x   : insert' (address-1) symbol xs

instance (Default s) => RAM s (Seq s) where
 fromList = Seq.fromList
 empty  = Seq.fromList []
 index'  = (Seq.!?)
 insert' address symbol memory = insert'' (Seq.length memory) where
  insert'' l
   | address < l = Seq.update address symbol memory
   | otherwise  = memory <> Seq.replicate (address - l) def |> symbol

instance (Default s) => RAM s (IntMap s) where
 fromList list = IntMap.fromList $ Prelude.zip [0..] list
 empty     = IntMap.empty
 index'    = (IntMap.!?)
 insert'    = IntMap.insert

Mamy trzy implementacje klasy typu dla trzech różnych struktur. W przypadku języka OOP byłyby to trzy klasy konkretne opakowujące struktury. W Haskellu nie ma potrzeby opakowywania struktur przy definiowaniu nowych zachowań.

Użycie klasy typu

Nowy kod klasy typu Evaluator dla eso języka SubLeq wygląda następująco:

batchSimpleEval :: Source -> Output
batchSimpleEval = flip simpleEval emptyInput

batchSimpleEvalIL :: SymbolList -> Output
batchSimpleEvalIL = flip simpleEvalIL emptyInput

simpleEval :: Evaluator r => Source -> r
simpleEval source = eval source defaultRAMType

simpleEvalIL :: Evaluator r => SymbolList -> r
simpleEvalIL il = evalIL il defaultRAMType

eval :: Evaluator r => Source -> RAMType -> r
eval source = evalIL $ tokenize source

evalIL :: Evaluator r => SymbolList -> RAMType -> r
evalIL il ListRAMType  = start (RAM.fromList il::SymbolList)
evalIL il SeqRAMType  = start (RAM.fromList il::Seq Symbol)
evalIL il IntMapRAMType = start (RAM.fromList il::IntMap Symbol)

start ::(RAM Symbol m, Evaluator r) => m -> r
start = doInstruction 0

class Evaluator r where
 doInstruction :: RAM Symbol m => Symbol -> m -> r
 doInstruction ic memory
  | ic < 0  = doEnd
  | src < 0  = doInputChar dst ic memory
  | dst < 0  = doOutputChar src ic memory
  | otherwise = doInstruction ic' $ store dst diff memory
   where
    src = load memory ic
    dst = load memory $ ic + 1
    diff = load memory dst - load memory src :: Symbol
    ic'
     | diff <= 0 = (load memory $ ic + 2) :: Symbol
     | otherwise = ic + 3

 doEnd    :: r
 doInputChar :: RAM Symbol m => Symbol -> Symbol -> m -> r
 doOutputChar :: RAM Symbol m => Symbol -> Symbol -> m -> r

Czy w powyższym kodzie jest jeszcze hermatyzacja? Czy nie zgubiliśmy jej gdzieś? Uważam, że nie. Dalej mamy dostęp do RAM tylko za pomocą funkcji load i store. Dodatkowo możemy wybierać implementację na etapie działania programu, a nie na etapie kompilacji.

Ponieważ odkryłem zapis instance TypeClassa1 t => TypeClassa2 t where, teraz możemy przy okazji przepisać implementacje klasy typu Evaluator:

instance (WrapperIO m) => Evaluator (m ()) where
 doEnd = pass

 doInputChar address ic memory = do
  value <- wGetInt
  doInstruction (ic+3) $ store address value memory

 doOutputChar address ic memory = do
  wPutInt (load memory address :: Symbol)
  doInstruction (ic+3) memory

Potrzebujemy jeszcze [kostruktury] (enuma) dającą możliwość wyboru implementacji:

module HelVM.HelCam.Common.Types.RAMType where

data RAMType = ListRAMType | SeqRAMType | IntMapRAMType deriving (Eq, Read, Show)

ramTypes :: [RAMType]
ramTypes = [ListRAMType, SeqRAMType, IntMapRAMType]

defaultRAMType :: RAMType
defaultRAMType = IntMapRAMType

parseRAMType :: String -> RAMType
parseRAMType raw = valid $ readMaybe raw where
 valid (Just value) = value
 valid Nothing = error $ "RAMType '" <> toText raw <> "' is not valid RAMType. Valid ramTypes are : " <> show ramTypes

Funkcji parseRAMType potrzebujemy, ponieważ RAMType będzie wybierany z poziomu linii poleceń

Podsumowanie

Czy rozwiązanie oparte na type klasach jest dobre? Jest na pewno proste. Nie musieliśmy definiować żadnych dodatkowych typów ani za pomocą newtype ani tym bardziej za pomocą data.

Czy jest jakaś alternatywa? Tak, są to rodziny typów (ang. Type Families).

Czy jest to rozwiązanie najlepsze? Tego nie wiem. Podobno pozwalają uzyskać lepsze komunikaty o błędach, Ja jednak chciałem ograniczyć do minimum tworzenie własnych typów.

Kod interpretera Helcam po zmianach znajduje się na githubie.

Zostaw komentarz