Abstrakcja i dopasowanie do wzorców w Haskellu

12 minut(y)

Po hermetyzacji i abstrakcji RAMu dla interpretera HelMA pora na stos. Stos, zwłaszcza stos arytmetyczny, jest strukturą używaną w wielu interpreterach jezyków ezoterycznych. Więc warto wydzielić tą abstrakcję do osobnego modułu.

Żeby zaimplementować stos będziemy potrzebować dopasowania do wzorców (ang. pattern matching), niestety abstrakcje i dopasowanie do wzorców są to pojęcia kłócące się.

Ponieważ dopasowanie do wzorców działa na implementacji, Trzeba opakować dopasowanie do wzorców w abstrakcje.

Abstrakcja i klasy typów

Spójrzmy na moduł HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack, dla czytelności podzielony na pięć listingów.

Najpierw deklaracje i importy:

{-# Language AllowAmbiguousTypes  #-}
{-# Language FlexibleInstances   #-}
{-# Language MultiParamTypeClasses #-}
module HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack (
 Index,
 Stack,
 select,
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.empty,
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.lookup,
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.splitAt',
 HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.drop',
 push1,
 pop1,
 push2,
 pop2
) where

import Data.Sequence as Seq

type Index = Int

Jak się później okaże, eksporty zawierają jeden typ, jedną klasę typów (ang. Type Class) i 9 funkcji, w tym jedna funkcja generyczna i osiem metod (uparcie nazywam tak funkcje w klasach typów).

Następnie kod, który normalnie znalazłby się w klasie bazowej:

select :: Stack s m => Index -> m -> s
select i stack = check $ HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack.lookup i stack where
 check (Just symbol) = symbol
 check Nothing   = error $ "Empty stack " <> show stack <> " index " <> show i

Definiujemy jedną funkcję generyczną. Czemu tylko jedną? O tym później.

Abstrakcja oparta na klasie typu

Nasz stos będzie potrzebować 8 podstawowych metod.

Podobnie jak dla klasy typów RAM potrzebujemy klasy typów dla dwóch parametrów, symbolu s i pamieci m:

class (Semigroup m, Show m) => Stack s m where
 empty  :: m
 lookup  :: Index -> m -> Maybe s
 splitAt' :: s -> Index -> m -> (m, m)
 drop'  :: s -> Index -> m -> m
 push1  :: s -> m -> m
 pop1   :: m -> (s, m)
 push2  :: s -> s -> m -> m
 pop2   :: m -> (s, s, m)

Są tu dwie brzydkie metody splitAt' i drop'. Wynika to z tego, że w każdej sygnaturze muszą być użyte oba parametry generyczne. Niestety nie umiałem tego napisać lepiej.

Implementacja oparta na liście

Najpierw prostsza implementacja dla listy:

instance Show s => Stack s [s] where
 empty               = []
 lookup      i     stack = stack !!? i
 splitAt' _    i     stack = Prelude.splitAt i stack
 drop'  _    i     stack = Prelude.drop i stack
 push1       symbol  stack = symbol: stack
 pop1       (symbol : stack) = (symbol, stack)
 pop1            stack = error $ "Empty stack " <> show stack
 push2  symbol  symbol'  stack = symbol: symbol': stack
 pop2  (symbol : symbol' : stack) = (symbol, symbol', stack)
 pop2            stack = error $ "Empty stack " <> show stack

Mamy tu klasyczne dopasowanie do wzorców dla list. Nic nadzwyczajnego.

Implementacja oparta na sekwencji

Implementacja dla sekwencji:

instance Show s => Stack s (Seq s) where
 empty                 = Seq.fromList []
 lookup       i      stack = Seq.lookup i stack
 splitAt' _     i      stack = Seq.splitAt i stack
 drop'  _     i      stack = Seq.drop i stack
 push1        symbol   stack = symbol <| stack
 pop1        (symbol :<| stack) = (symbol, stack)
 pop1              stack = error $ "Empty stack " <> show stack
 push2  symbol   symbol'   stack = symbol <| symbol' <| stack
 pop2  (symbol :<| symbol' :<| stack) = (symbol, symbol', stack)
 pop2              stack = error $ "Empty stack " <> show stack

Mamy tu dwa nowe operatory :<| dla dopasowania do wzorców oraz <| dla dołączania do sekwencji. Jeśli operowalibyśmy na drugim końcu sekwencji należałoby użyć :|> i |>.

Ograniczenia

Tutaj pojawia się mały zgrzyt. Niestety nie potrafię zdefinioć niektórych funkcji generycznych dla parametru generycznego Stack s m. Na razie musimy zadowolić się mniej genrycznymi wersjami dla parametru Stack Symbol m. Funkcje te są zdefiniowane w modułach HelVM.HelCam.Machines.ETA.StackOfSymbols oraz HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.StackOfSymbols.

Funkcje pomocnicze dla interpretera eso języka ETA:

{-# Language FlexibleContexts   #-}
module HelVM.HelCam.Machines.ETA.StackOfSymbols where

import HelVM.HelCam.Machines.ETA.EvaluatorUtil 

import HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack

-- Arithmetic

divMod :: Stack Symbol m => m -> m
divMod stack = push2 (symbol' `mod` symbol ::Symbol) (symbol' `div` symbol ::Symbol) stack'
 where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

sub :: Stack Symbol m => m -> m
sub stack = push1 (symbol' - symbol ::Symbol) stack'
  where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

-- Stack instructions

halibut :: Stack Symbol m => m -> m
halibut stack
 | i <= 0   = copy (negate i) stack'
 | otherwise = move (0 ::Symbol) i stack'
  where (i, stack') = pop1 stack

move :: Stack Symbol m => Symbol -> Index -> m -> m
move symbol i stack = tops <> middles <> bottoms where
 (middles, stack') = splitAt' symbol i stack
 (tops, bottoms)  = splitAt' symbol 1 stack'

copy :: Stack Symbol m => Index -> m -> m
copy i stack = push1 (select i stack ::Symbol) stack

Funkcje pomocnicze dla interpretera eso języka WhiteSpace:

{-# Language AllowAmbiguousTypes  #-}
{-# Language FlexibleContexts   #-}
{-# Language FlexibleInstances   #-}
{-# Language MultiParamTypeClasses #-}
module HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.StackOfSymbols where

import HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.EvaluatorUtil
import HelVM.HelCam.Machines.WhiteSpace.Instruction

import HelVM.HelCam.Common.Memories.Stack

-- Arithmetic

binaryOp :: Stack Symbol m => BinaryOperator -> m -> m
binaryOp op stack = push1 (doBinary op symbol symbol' ::Symbol) stack' where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

-- Stack instructions

swap :: Stack Symbol m => m -> m
swap stack = push2 (symbol'::Symbol) symbol stack' where (symbol, symbol', stack') = pop2 stack

discard :: Stack Symbol m => m -> m
discard = drop' (0::Symbol) 1

slide :: Stack Symbol m => Index -> m -> m
slide i stack = push1 (symbol::Symbol) (drop' (0::Symbol) i stack') where (symbol, stack') = pop1 stack

dup :: Stack Symbol m => m -> m
dup = copy 0

copy :: Stack Symbol m => Index -> m -> m
copy i stack = push1 (select i stack ::Symbol) stack

Jak widać funkcja copy :: Stack Symbol m => Index -> m -> m jest w obu modułach, jednak nie potrafię jej w prosty sposób uogólnić.

Przykład użycia

Jako przykład użycia fragment modułu HelVM.HelCam.Machines.ETA.Evaluator:

class Evaluator r where
 next :: Stack Symbol m => InstructionUnit -> m -> r
 next iu s = doInstruction t iu' s where (t, iu') = nextIU iu

 doInstruction :: Stack Symbol m => Maybe Token -> InstructionUnit -> m -> r
 -- IO instructions
 doInstruction (Just O) iu s = doOutputChar iu s
 doInstruction (Just I) iu s = doInputChar iu s

 -- Stack instructions
 doInstruction (Just N) iu s = next iu' (push1 (symbol::Symbol) s) where (symbol, iu') = parseNumber iu
 doInstruction (Just H) iu s = next iu $ halibut s

 -- Arithmetic
 doInstruction (Just S) iu s = next iu $ sub s
 doInstruction (Just E) iu s = next iu $ Stack.divMod s

 -- Control
 doInstruction (Just R) iu s = next iu s
 doInstruction (Just A) iu@(IU il ic) s = next iu (push1 (nextLabel il ic) s)
 doInstruction (Just T) iu@(IU il _ ) s = transfer $ pop2 s where
  transfer (_, 0, s') = next iu s'
  transfer (0, _, _ ) = doEnd
  transfer (l, _, s') = next (IU il $ findAddress il l) s'
 doInstruction Nothing _ _ = doEnd

 ----
 doEnd :: r
 doOutputChar :: Stack Symbol m => InstructionUnit -> m -> r
 doInputChar :: Stack Symbol m => InstructionUnit -> m -> r

Cel został osiągnięty. Struktura stosu została schowana za abstrakcją klasy typu Stack. Teraz można swobodnie wymieniać implementację między listą a sekwencją.

Podsumowanie

Mimo że cel został osiągnięty, kod jednak nie wyszedł tak dobry jak chciałem. Może to pora na użycie Rodzin typów?

Kod interpretera HelMA po zmianach znajduje się na githubie.

Zostaw komentarz