Hermetyzacja w Haskellu

11 minut(y)

Hermetyzacja to cecha charakterystyczna obiektowych języków programowania. Co jednak nie znaczy, że hermetyzacja nie istnieje w Haskellu. Hermetyzację podobną do klas z języków OOP osiąga się w Haskellu za pomocą modułów i jawnego eksportowania funkcji i typów.

Jako przykład przedstawię trzy implementacje modułu emulującego pamięć o dostępie swobodnym (RAM) dla interpreterów ezoterycznych języków programowania. Moduły są użyte w interpreterach języków SubLeq i WhiteSpace.

Implementacje

Implementacje są przedstawione w takiej kolejnosci jak powstawały wraz z poznawaniem Haskella. Oparte są na Liście, Sekwencji i IntMapie.

Implementacja oparta na liście

Najpierw implementacja oparta na liście. Była to dla mnie naturalna implementacja, ponieważ list jest domyślną (jedyną dostępną w standardowej bibliotece) kolekcją danych w Haskellu.

Najpierw eksportujemy typ RAM oraz nazwy czterech funkcji pracujących na tym typie. Dwa konstruktory oraz mutatory.

{-# Language GeneralizedNewtypeDeriving #-}
module HelVM.HelCam.Common.RAM.ListRAM (
 RAM,
 empty,
 fromList,
 load,
 store
) where

import HelVM.HelCam.Common.Util

import Data.Default

Ponieważ dla wszystkich implementacji ten kod jest prawie identyczny, nie będę go już powtarzać.

Następnie definiujemy oba konstruktory:

import Prelude hiding (empty, fromList)

newtype RAM s = MakeRAM [s] deriving (Foldable)
type DRAM s = D (RAM s)

-- Constructors
empty :: Default s => RAM s
empty = MakeRAM []

fromList :: Default s => [s] -> RAM s
fromList = MakeRAM

Funkcja empty tworzy pusty RAM a fromList - ram wstępnie załadowany danymi.

Następnie definiujemy dwa mutatory, które niestety będziemy musieli przekopiowywać między implementacjami (Do poprawy w przyszłości):

-- Mutators
load :: (Integral a, Default s) => RAM s -> a -> s
load (MakeRAM m) address = index' m (fromIntegral address) ?: def

store :: (Integral a, Default s) => a -> s -> DRAM s
store address symbol (MakeRAM m) = MakeRAM $ insert' (fromIntegral address) symbol m

I teraz niskopoziomowe funkcje, wymagane przez mutatory, zależne od implementacji

-- Private
index' :: [s] -> Int -> Maybe s
index' = (!!?)

insert' :: Default s => Int -> s -> [s] -> [s]
insert' 0    symbol []   = [symbol]
insert' 0    symbol (_:xs) = symbol : xs
insert' address symbol []   = def  : insert' (address-1) symbol []
insert' address symbol (x:xs) = x   : insert' (address-1) symbol xs

O ile odczyt elementów z listy jest prosty, o tyle zapis elementu w liście wymaga trochę kodu. Wymaga także przekopiowania fragmentu listy. W przypadku dodania nowego elementu na koniec listy wymaga przekopiowania całej zawartości listy. Czyli czas wstawiania to O(n), gdzie n to wartość adresu. Nie jest to dobra implementacja, ale jej zaletą jest to, że nie zależy od zewnętrznych bibliotek.

Implementacja oparta na Sekwencji

Importujemy sekwencje jako Seq oraz definiujemy typ i dwa konstruktory do niego:

import Data.Sequence as Seq

newtype RAM s = MakeRAM (Seq s) deriving (Foldable)
type DRAM s = D (RAM s)

-- Constructors
empty :: Default s => RAM s
empty = MakeRAM Seq.empty

fromList :: Default s => [s] -> RAM s
fromList = MakeRAM . Seq.fromList

Następnie przekopiowujemy kod, który powinien być wspólny, dwa mutatory load i store. (Do poprawy w przyszłości)

Na koniec definiujemy funkcje zależne od implementacji:

-- Private
index' :: Seq s -> Int -> Maybe s
index' = (!?)

insert' :: Default s => Int -> s -> Seq s -> Seq s
insert' address symbol m = insert'' (Seq.length m) where
 insert'' l
  | address < l = Seq.update address symbol m
  | otherwise  = m <> Seq.replicate (address - l) def |> symbol

Także tutaj kod zapisu to pare linii. Jednak tym razem nie musimy kopiować żadnych struktur. Sekwencja zajmie się tym za nas. Jednocześnie gwarantując wydajność stawiania nowego elementu na poziomie O(log n).

Implementacja oparta na Mapie

Nie będzie to jednak zwykła mapa a IntMapa dedykowana do adresowania jej typem Int. Ograniczenie to wynika z tego, że zarówno Lista, jak i Sekwencja, także są indeksowane typem Int.

import Data.IntMap as IntMap

newtype RAM s = MakeRAM (IntMap s) deriving (Foldable)
type DRAM s = D (RAM s)

-- Constructors
empty :: Default s => RAM s
empty = MakeRAM IntMap.empty

fromList :: Default s => [s] -> RAM s
fromList list = MakeRAM $ IntMap.fromList $ zip [0..] list

Dla funkcji fromList trzeba napisać trochę kodu. Wynika to z tego, że IntMap.fromList przyjmuje pary indeks, wartość.

Implementacje index' i insert' są banalnie proste:

-- Private
index' :: IntMap s -> Int -> Maybe s
index' = (!?)

insert' :: Int -> s -> IntMap s -> IntMap s
insert' = insert

Czy implementacja oparta na IntMap jest lepsza niż na Seq? Tego nie wiem. Typ IntMap nie ma podanych teoretycznych wartości w notacji dużego O. Z drugiej strony nawet jakby posiadał, to może się to różnie przekładać na rzeczywiste rezultaty. Wszystko też zależy od ilości danych. Potrzebny byłby duży program w języku SubLeq. I porządne testy wydajnościowe.

Ważne jest to, że udało się z hermetyzować użycie Listy, Sekwencji i IntMapy

Użycie

Jako przykład interpreter języka SubLeq:

import HelVM.HelCam.Machines.SubLeq.Lexer
import HelVM.HelCam.Machines.SubLeq.Symbol

import HelVM.HelCam.Common.RAM.IntMapRAM as RAM
import HelVM.HelCam.Common.MockIO
import HelVM.HelCam.Common.Util
import HelVM.HelCam.Common.WrapperIO

type Memory = RAM Symbol

class Evaluator r where
 eval :: Source -> r
 eval = evalIL . tokenize

 evalIL :: SymbolList -> r
 evalIL il = doInstruction 0 $ RAM.fromList il

 doInstruction :: Symbol -> Memory -> r
 doInstruction ic m
  | ic < 0  = doEnd
  | src < 0  = doInputChar dst ic m
  | dst < 0  = doOutputChar src ic m
  | otherwise = doInstruction ic' $ store dst diff m
   where
    src = load m ic
    dst = load m $ ic + 1
    diff = load m dst - load m src
    ic'
     | diff <= 0 = load m $ ic + 2
     | otherwise = ic + 3

 doEnd  :: r
 doInputChar :: Symbol -> Symbol -> Memory -> r
 doOutputChar :: Symbol -> Symbol -> Memory -> r

----

interactEval :: Source -> IO ()
interactEval _ = pass

batchEval :: Source -> Output
batchEval source = eval source ([]::String)

batchEvalIL :: SymbolList -> Output
batchEvalIL memory = evalIL memory ([]::String)

instance Evaluator (Input -> Output) where
 doEnd _ = []

 doInputChar _    _ _ []  = error "Empty input"
 doInputChar address ic m (value:input) = doInstruction (ic+3) (store address (ord value) m) input

 doOutputChar address ic memory input = chr (load memory address) : doInstruction (ic+3) memory input

----

monadicEval :: Source -> IO ()
monadicEval = eval

instance Evaluator (IO ()) where
 doEnd = pass

 doInputChar address ic m = do
  value <- wGetInt
  doInstruction (ic+3) $ store address value m

 doOutputChar address ic memory = do
  wPutInt $ load memory address
  doInstruction (ic+3) memory

----

instance Evaluator (MockIO ()) where
 doEnd = pass

 doInputChar address ic m = do
  value <- mockGetInt
  doInstruction (ic+3) $ store address value m

 doOutputChar address ic memory = do
  mockPutInt $ load memory address
  doInstruction (ic+3) memory

Podsumowanie

Udało się ukryć szczegóły implementacyjne wewnątrz modułu oraz możemy dokonać wyboru między implementacjami zmieniając jedną linie:

import HelVM.HelCam.Common.RAM.ListRAM as RAM
import HelVM.HelCam.Common.RAM.SeqRAM as RAM
import HelVM.HelCam.Common.RAM.IntMapRAM as RAM

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Nie możemy zmieniać implementacji podczas działania programu. Także wstrzykiwanie różnych implementacji na potrzeby testów jest utrudnione.

Kod interpretera Helcam po zmianach znajduje się tutaj.

Zostaw komentarz