Bardziej dynamiczna analiza kodu dla języka Scala - Property-based testing

8 minut(y)

Testy modułowe (jednostkowe) napisane w poście Dynamiczna analiza kodu dla projektu resentiment zawiodły. Mimo posiadania 100% pokrycia kodu dla klasy Calculator klasa ta nie działała w sposób poprawy.

To dlatego, że skupiłem się na drugiej linii definicji

Korzystanie z metryk testów, takich jak pokrycie kodu, zapewnia, że przetestowano odpowiednią ilość możliwych zachować programu

Zapominając jednocześnie o trzeciej:

Aby analiza dynamiczna programu była skuteczna, program docelowy musi być wykonany z wystarczającą ilością danych wejściowych do testów, aby uzyskać interesujące zachowanie.

Problem można rozwiązać za pomocą property-based testing

Property-based testing (Testowanie oparte na właściwościach)

Przy pisaniu normalnych testów, czyli modułowych (jednostkowych), integracyjnych i systemowych, wyznaczamy przypadki brzegowe i klasy równoważności. Chcemy by danych testowych było jak najmniej, tak by testy wykonywały się jak najszybciej.

W przypadku property-based testing jest inaczej. Tutaj zamiast wyznaczać konkretne dane wejściowe definiujemy tylko ogólne ograniczenia jakie mają spełniać dane. Na podstawie ograniczeń generowane są dane wejściowe dla testów. Dużo danych wejściowych. Dlatego testy te są wolne, chociaż testują pojedyncze moduły i jednostki.

Biblioteki dla property-based testing w języku Scala

 • ScalaCheck - pierwsza i najbardziej popularna biblioteka property-based testing. Wspiera Scala.js w wersji 0.6 i 1.0.0. Inspirowana biblioteką QuickCheck dla języka Haskell. Jeden z projektów typelevel. Posiada integracje z ScalaTest i Specs2.
 • scalaprops - druga najbardziej popularna biblioteka property-based testing. Wspiera Scala.js w wersji 0.6 i Scala Native w wersji 0.3. Posiada integrację z biblioteką Scalaz.
 • Nyaya - projekt niestety umarł. Wspierał Scala.js w wersji 0.6.

Testowanie oparte na właściwościach za pomocą ScalaProps

Ponieważ chcę utrzymać możliwość kompilacji krzyżowej (cross compilation), wybieram bibliotekę scalaprops dla testów.

Dodajemy wtyczkę sbt-scalaprops do pliku project/plugins.sbt:

addSbtPlugin("com.github.scalaprops" % "sbt-scalaprops" % "0.2.6")

Dodajemy wymagane zależności do libraryDependencies:

 libraryDependencies ++= Seq(
  "com.github.scalaprops" %%% "scalaprops" % ScalaPropsVersion % "test,it",
  "com.github.scalaprops" %%% "scalaprops-scalazlaws" % ScalaPropsVersion % "test,it",
 ),

Ponieważ testy jednostkowe powinny być szybkie, konfigurujemy scalaprops jako testy integracyjne.

Na początku musimy dodać do cross-projektu ustawienia dla scalaprops za pomocą linii:

lazy val re = crossProject(JSPlatform, JVMPlatform, NativePlatform)
 // ...
 .settings(scalapropsCoreSettings)

Następnie musimy wskazać folder, który będzie zawierać testy integracyjne:

lazy val re = crossProject(JSPlatform, JVMPlatform, NativePlatform)
 // ...
 .settings(
  unmanagedSourceDirectories in IntegrationTest ++= CrossType.Full.sharedSrcDir(baseDirectory.value, "it").toSeq
 )

Niestety Scala Native nie wspiera obecnie testów integracyjnych. Może kiedyś będzie wspierać, może jak będę miał czas sam ogarnę makra i napiszę stosownego pull-requesta. Do tego czasu będzie mi o tym przypominać zakomentowana linia:

lazy val re = crossProject(JSPlatform, JVMPlatform, NativePlatform)
 // ...
 //.nativeSettings(scalapropsNativeSettings)

Ostatecznie konfiguracja projektu wygląda następująco:

lazy val re = crossProject(JSPlatform, JVMPlatform, NativePlatform)
 .withoutSuffixFor(NativePlatform)
 .crossType(CrossType.Full)
 .settings(SharedSettings)
 .jsSettings(jsSettings)
 .jvmSettings(jvmSettings)
 .nativeSettings(nativeSettings)
 // IntegrationTest
 .configs(IntegrationTest)
 .settings(Defaults.itSettings)
 .settings(
  inConfig(IntegrationTest)(scalafixConfigSettings(IntegrationTest)),
  inConfig(IntegrationTest)(ScalafmtPlugin.scalafmtConfigSettings),
  inConfig(IntegrationTest)(scalariformItSettings),
  unmanagedSourceDirectories in IntegrationTest ++= CrossType.Full.sharedSrcDir(baseDirectory.value, "it").toSeq
 )
 .jsSettings(inConfig(IntegrationTest)(ScalaJSPlugin.testConfigSettings))
 .nativeSettings(inConfig(IntegrationTest)(Defaults.testSettings))
 // PropsTest
 .settings(scalapropsCoreSettings)
 //.nativeSettings(scalapropsNativeSettings)

W folderze re/shared/src/it/scala/ tworzymy testy dla klasy pl.writeonly.re.shared.Calculator:

package pl.writeonly.re.shared

import scalaprops.{ Property, Scalaprops }

object CalculatorIT extends Scalaprops {
 val calculator = new Calculator()

 val addition: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.add(x, y)
 val additionTest = Property.forAll { (a: Int, b: Int) =>
  addition(a, b) == a + b
 }

 val multiplication: (Int, Int) => Int = (x, y) => calculator.mul(x, y)
 val multiplicationTest = Property.forAll { (a: Int, b: Int) =>
  multiplication(a, b) == a * b
 }

 val lessOrEqual: (Int, Int) => Boolean = (x, y) => calculator.leq(x, y)
 val lessOrEqualTest = Property.forAll { (a: Int, b: Int) =>
  lessOrEqual(a, b) == (a <= b)
 }
}

Wywołujemy:

sbt clean coverage reJS/it:test reJVM/it:test

I naszym oczom powinien ukazać się piękny komunikat:

pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$
+- additionTest Falsified(0,0,[Arg(0, 18591416),Arg(0, 241819340)],LongSeed(1542137236582000128)) 4ms
+- lessOrEqualTest ................................................. Passed(50,0,LongSeed(1542137236604999936)) 11ms
`- multiplicationTest Falsified(0,0,[Arg(0, -795557759),Arg(0, -1)],LongSeed(1542137236617999872)) 0ms
[error] falsified CalculatorIT additionTest Falsified(0,0,[Arg(0, 18591416),Arg(0, 241819340)],LongSeed(1542137236582000128))
[error] falsified CalculatorIT multiplicationTest Falsified(0,0,[Arg(0, -795557759),Arg(0, -1)],LongSeed(1542137236617999872))
[info] pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$ 39 ms
11 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.lessOrEqualTest 50 50
4 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.additionTest 50 50
0 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.multiplicationTest 50 50
[info] 11 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.lessOrEqualTest 50 50
[info] 4 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.additionTest 50 50
[info] 0 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.multiplicationTest 50 50
[error] Failed tests:
[error] 	pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT
[error] (reJS / IntegrationTest / test) sbt.TestsFailedException: Tests unsuccessful

Testy nie przeszły, mamy błąd w kodzie. W związku z tym poprawiamy klasę Calculator:

package pl.writeonly.re.shared

class Calculator {
 type T = Int

 def add(a: T, b: T): T = a + b

 def mul(a: T, b: T): T = a * b

 def leq(a: T, b: T): Boolean = a < b

}

I ponownie wywołujemy:

sbt clean coverage reJS/it:test reJVM/it:test

Teraz dostajemy poprawną odpowiedź:

pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$
+- additionTest ................................................. Passed(50,0,LongSeed(1542137486777999872)) 12ms
+- lessOrEqualTest ................................................. Passed(50,0,LongSeed(1542137486793999872)) 5ms
`- multiplicationTest ................................................. Passed(50,0,LongSeed(1542137486800999936)) 5ms
[info] pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$ 31 ms
12 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.additionTest 50 50
5 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.lessOrEqualTest 50 50
5 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.multiplicationTest 50 50
[info] 12 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.additionTest 50 50
[info] 5 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.lessOrEqualTest 50 50
[info] 5 pl.writeonly.re.shared.CalculatorIT$.multiplicationTest 50 50

Ostatecznie moje pełne polecenie do kompilacji to:

sbt scalafix test:scalafix it:scalafix && \
sbt scalafmtSbt scalafmt test:scalafmt it:scalafmt && \
sbt clean compile test:compile it:compile re/test && \
sbt coverage reJS/test reJVM/test reJS/it:test reJVM/it:test && \
sbt coverageReport && \
sbt scalastyle test:scalastyle it:scalastyle && \
sbt scapegoat cpd stats

Smutne podsumowania

Klasyczne testy modułowe (jednostkowe) nie wystarczają, ponieważ poprawnie napisane testy modułowe, które pokrywają 100% kodu aplikacji, mogą być niepoprawne, jeśli dane wejściowe są źle dobrane.

Zostaw komentarz