Sześć rodzajów polimorfizmu

17 minut(y)

Gdy dociera do mnie informacja o kolejnym wspaniałym języku programowania, którego warto się nauczyć, to pierwsze co robię to sprawdzam jak wygląda polimorfizm w tym języku programowania.

 • Jeśli język nie wspiera polimorfizmu to stwierdzam, że nie warto się go uczyć. Znam już C i nie mam zamiaru pisać małych programów, w których polimorfizm nie jest potrzebny. Znam też Basha do pisania prostych skryptów. Więc o ile nie jest to jakiś DSL to prawdopodobnie nie można się nauczyć nic ciekawego przy jego nauce.
 • Jeśli język wspiera polimorfizm z programowania obiektowego, czyli podtypowanie to nie widze sensu, żeby się go uczyć. Znam programowanie obiektowe z Javy, Kotlina i Scali czy Vali. Obiektowe języki programowania są bardzo podobne i różnią się tylko zwięzłością składni, szybkością działania i ilością dostępnych bibliotek. Nie ma w nich żadnych nowych idei. To ciągle te same koncepcje i te same problemy pod nową postacią.
 • Jeśli język wspiera inny rodzaj polimorfizmu to znaczy, że jest ciekawy i przy jego nauce można się czegoś nowego nauczyć.

Ale zaraz, zaraz. Przecież polimorfizm to część programowania obiektowego i poza programowaniem obiektowym polimorfizm jest niemożliwy. Z takim przynajmniej przeświadczeniem można w Polsce wyjść po niektórych uczelniach. No nie do końca jest to prawda.

Usłyszałem kiedyś od Jarka Pałki, że istnieje 6 rodzajów polimorfizmu. Niestety nie wymienił wszystkich rodzai. Od tego czasu postanowiłem zebrać je wszystkie razem. I są to:

 • Polimorfizm podtypowy
 • Polimorfizm strukturalny
 • Wielometody (Multimetody)
 • Polimorfizm parametryczny
 • Polimorfizm ad hoc
 • Inne rodzaje polimorfizmu :)

Jednak nie mam pojęcia czy są to te rodzaje polimorfizmu, które Jarek Pałka miał na myśli.

Polimorfizm można podzielić też na dwa rodzaje ze względu na czas wykonania:

 • Polimorfizm statyczny to polimorfizm czasu kompilacji rozwiązywany przez kompilator.
 • Polimorfizm dynamiczny to polimorfizm czasu wykonania.

Polimorfizm statyczny jest bezpieczniejszy i nie wprowadza opóźnień podczas działania aplikacji. Za to polimorfizm czasu wykonania jest potężniejszy.

Podtypowanie (ang. subtyping)

Subtyping (also called subtype polymorphism or inclusion polymorphism): when a name denotes instances of many different classes related by some common superclass.

Za wikipedią.

Czyli w wolnym tłumaczeniu:

Podtypowanie (zwane również polimorfizmem podtypu lub polimorfizmem inkluzyjnym): gdy nazwa oznacza wystąpienie wielu różnych klas powiązanych przez jakąś wspólną nadklasę.

Podtypowanie jest powiązane nominalny system typów (ang. nominal type system lub name-based type system) zwanym też równoważnością przez nazwę. W nominalnym systemie typów jeden typ można zastosować w miejsce drugiego, jeśli implementują ten sam protokół (ang. protocol), interfejs (ang. interface) lub cechę (ang. trait).

Często jest nazywany także dziedziczeniem. Jednak określenie dziedziczenie może być nieprecyzyjne, ponieważ może odnosić się zarówno do dziedziczenia method, jak i dziedziczenia pól.

Podtypowanie jest to główny rodzaj polimorfizmu używany w statycznych i obiektowych językach programowania takich jak Vala, Java, Kotlin, Scala, OCaml czy Pony.

Główną zaletą podtypowania jest to, że jest prawdopodobnie najszybszym rodzajem polimorfizmu dynamicznego. Główną wadą jest to że jest to bardzo ograniczony rodzaj polimorfizmu.

Polimorfizm ograniczeniowy

Polimorfizm strukturalny (ang. row polymorphism)

Polimorfizm strukturalny nazywany także polimorfizmem opartym na sygnaturach (ang. signature-based polymorphism) można podzielić na dwa podrodzaje:

 • Polimorfizm strukturalny w językach dynamicznie typowanych.
 • Polimorfizm strukturalny w językach statycznie typowanych.

Polimorfizm strukturalny w językach statycznie typowanych jest powiązany z strukturalnym system typów (ang. structural type system lub property-based type system) zwanym też równoważnością strukturalną. W systemie typów strukturalnych dwa typy są równe, jeśli posiadają taki sam zestaw metod. Czyli żeby użyć jednego typu w miejsce drugiego wystarczy, że posiada on taki sam zestaw metod. Polimorfizm strukturalny jest używany jako polimorfizm pomocniczy w niektórych statycznych i obiektowych językach programowania jak Scala, OCaml lub Pony. Jest także używany jako główny rodzaj polimorfizmu w statycznych językach programowania Go i TypeScript.

Polimorfizm strukturalny w językach dynamicznie typowanych jest powiązany z kaczym typowaniem (ang. duck typing). W takich językach programowania nie ma sprawdzania, czy typy są równe. Po prostu są wywoływane metody. Polimorfizm strukturalny z kaczym typowanie jest głównym sposobem polimorfizmu w dynamicznych i obiektowych językach programowania takich jak Perl, Ruby, Python, JavaScript.

Ponieważ polimorfizm strukturalny działa często przez refleksję i wybiera metody po nazwie, jest wolniejsze niż podtypowanie. W polimorfizmie strukturalnym także używa się dziedziczenia, ale bardziej do dziedziczenia pól lub jako wskazówkę dla programisty niż dlatego, że jest to wymagane przez kompilator lub interpreter.

Wielometody (ang. multimethods)

Żeby wyjaśnić co to jest wielomatoda (Wielometoda), muszę najpierw zdefiniować, co to jest metoda. Poprzednie dwa rodzaje polimorfizmu można uznać za tradycyjny obiektowy polimorfizm z jednokrotną i dynamiczną wysyłką (ang. single and dynamic dispatch). Używają one metod do zapewnienia polimorfizmu w czasie uruchomienia (ang. runtime). W większości języków programowania metody zapisywane są jako:

obiekt.metoda(arg1, arg2, ..., argN)

Metodę można sobie jednak wyobrazić jako funkcję polimorficzną ze względu na swój pierwszy parametr:

metoda(obiekt, arg1, arg2, ..., argN)

Powyższy zapis jest możliwy w niektórych starszych językach obiektowych np. w Perlu podczas wywoływania metod oraz w Pythonie podczas deklarowania metod.

Wielomatoda jest to funkcja, która może być polimorficzna ze względu na swoje wszystkie argumenty. Polimorfizm rozwiązywany ze względy na kilka obiektów jest nazywany wielokrotną wysyłką (ang. multiple dispatch).

wielomatoda(arg0, arg1, arg2, ..., argN)

Wielometody są zwykle używane w językach programowania z rodziny Lisp jak Common Lisp, Scheme, Racket i Clojure. Dlatego tam zapis wygląda następująco:

(wielomatoda arg0, arg1, arg2, ..., argN)

Wielometod są najpotężniejszym ze wszystkich typów polimorfizmu. I w oparciu o wielometody można zbudować tradycyjny obiektowy polimorfizm.

Wadą wielometod ich jest to, że są najpowolniejsze ze wszystkich rodzajów polimorfizmy. Ponieważ trzeba sprawdzić większą ilość warunków, żeby wywołać konkretną implementację.

Polimorfizm parametryczny (ang. parametric polymorphism)

Parametric polymorphism: when one or more types are not specified by name but by abstract symbols that can represent any type.

Za wikipedią.

Czyli w wolnym tłumaczeniu:

Polimorfizm parametryczny: gdy jeden lub więcej typów nie jest określonych przez nazwę, ale przez abstrakcyjne symbole, które mogą reprezentować dowolny typ.

Polimorfizm parametryczny został wymyślony w 1975 roku dla języka programowania Meta Language, który według legendy miał być statycznie typowaną wersją języka LISP. Polimorfizm parametryczny pozwolił na programowanie uogólnione (ang. generic programming) w statycznie typowanych językach programowania.

Polimorfizm parametryczny można podzielić na dwa rodzaje:

 • Polimorfizm parametryczny oparty na szablonach w C++ i D - kod jest generowany podczas kompilacji dla każdego typu osobno.
 • Polimorfizm parametryczny oparty na typach (funkcja, metodach, klasach itd.) uogólnionych (ang. generic types) - dla wszystkich typów jest używany ten sam kod.

Co ciekawe Common Lisp Object System, czyli wielometody z Common Lisp są uważane za przykład funkcji uogólnionych (ang. generic function).

Polimorfizm ad hoc (ang. ad hoc polymorphism)

Ad hoc polymorphism: defines a common interface for an arbitrary set of individually specified types.

Za wikipedią.

Czyli w wolnym tłumaczeniu:

Polimorfizm ad hoc: definiuje wspólny interfejs dla dowolnego zestawu indywidualnie określonych typów.

Wymyślony w roku 1968 dla języka programowania Algol 68. Jest to niejako odwrotność polimorfizmu parametrycznego. Polimorfizm parametryczny służy do opisania ogólnego algorytmu, za to polimorfizm ad hoc służy do opisania szczególnych przypadków.

Polimorfizm ad hoc można podzielić na dwa rodzaje ze względu na czas wiązania:

 • Wczesne wiązanie (ang. Early binding) - rozwiązywane w czasie kompilacji.
 • Późne wiązanie (ang. Late binding) - rozwiązywane w czasie wywoływania.
 • Nie wiadomo jakie wiązanie.
 • Wiadomo jakie wiązanie.

Wczesne wiązanie i statyczny polimorfizm ad hoc

W językach statycznie typowanych jest rozwiązywany podczas kompilacji i dzieli się na:

Jest to w zasadzie lukier składniowy dzięki, któremu można deklarować takie same nazwy funkcji i metod dla różnych typów danych.

Dzięki temu metoda statyczna max w Javie jest identyczna dla wszystkich typów prymitywnych:

static dataType max(dataType a, dataType b)

Chociaż pod spodem są to cztery różne metody statyczne:

static double max(double a, double b);
static float max(float a, float b);
static int  max(int  a, int  b);
static long  max(long  a, long  b);

W języku, który nie posiada polimorfizmu ad hoc, trzeba utworzyć każdą funkcję z inną nazwą.

double   fmax (double   a, double   b);
float    fmaxf(float    a, float    b);
long double fmaxl(long double a, long double b);

Za statyczny polimorfizm ad hoc są uważane także:

 • extensions w Kotlinie
 • specyfikacja szablonów w C++

Późne wiązanie i dynamiczny polimorfizm ad hoc

Niektóre języki programowania jak np. [SmallTalk] posiadają podwójną wysyłkę (ang. double dispatch). Metody są tam polimorficzne nie tylko ze względu na obiekt, dla którego wywoływana jest funkcja, ale także ze względu na argument. W tradycyjnych językach obiektowych można to zasymulować za pomocą wzorca odwiedzający, (ang. visitor pattern).

Za dynamiczny polimorfizm ad hoc są uważane także:

A teraz zagadka. Jeśli podwójna wysyłka i wielokrotna wysyłka są podrodzajami polimorfizmu ad hoc to czemu pojedyncza wysyłka (subtyping i polimorfizm strukturalny) nie jest podrodzajem polimorfizmu ad hoc? Może istnieją tylko dwa rodzaje polimorfizmu? Polimorfizm parametryczny i polimorfizm ad hoc?

Nie wiadomo jakie wiązanie

Występuje dla przypadku [klasy typów] w Haskellu. W większości przypadków [klasy typów] są rozwiązywane podczas kompilacji. Jednak czasem jest to niemożliwe dla kompilatora. W takim przypadku kompilator przesuwa czas wiązania na czas wykonania. Co pozwala osiągnąć polimorfizm podobny do subtypingu i sprawia, że programowanie obiektowe jest możliwe w Haskellu.

[Klasy typów] są możliwe do uzyskania także w innych językach programowania jak np.:

Wiadomo jakie wiązanie

Cechy (ang. trait) w języku Rust są uproszczonymi wersjami klas typów. Wiązania w nich są rozwiązywane w czasie kompilacji. Jednak dzięki wskaźnikom można przesunąć czas rozwiązywania wiązań na czas wykonania. Co pozwala osiągnąć polimorfizm podobny do subtypingu i sprawia, że programowanie obiektowe jest możliwe w Ruscie.

Inne rodzaje polimorfizmu

 • Overriding with single dispatch - nie widzę różnicy między polimorfizmem strukturalnym.
 • Wielotypowanie (ang. polytypism) jest to odmiana automatycznie generowanego polimorfizmu ad hoc.
 • Polimorfizm ograniczeniowy. W klasycznym świecie obiektowym jest to polimorfizm parametryczny + polimorfizm podtypowy. Ale w Haskellu ograniczenia dla polimorfizmu parametrycznego robi się za pomocą klas typów i polimorfizmu ad hoc.
 • Rekordy wariantowe. Nie uważam, żeby to był rodzaj polimorfizmu. A jeśli tak to należałoby uznać Either także za polimorfizm.

Podsumowanie

Istnieje wiele rodzai polimorfizmu. Niektóre rodzaje polimorfizmu jak podtypowanie i polimorfizm strukturalny, są tradycyjnie łączone z programowaniem obiektowym. Jednak także wielometody i dynamiczny polimorfizm ad hoc pozwalają programować obiektowo. Dlatego warto czasem spojrzeć poza języki obiektowe, żeby nauczyć się czegoś nowego i poszerzyć swoje horyzonty.

Jaka jest różnica? Tradycyjne języki obiektowe często gwałcą polimorfizmem. Tzn. wpychają go nam wtedy, gdy go nie potrzebujemy. Np. w Javie nie ma innego sposobu na napisanie kodu niż umieszczenie go wewnątrz klasy i metody. Dodatkowo metoda ta jest domyślnie wirtualna. Odwrotnie jest w językach funkcyjnych, gdzie dynamiczny polimorfizm jest ostatecznością. W moim idealnym statycznie typowanym języku programowania kod powinien być domyślnie monomorficzny a struktury danych niezmienne. Definicję tę jak na razie spełniają języki Haskell, OCaml i Rust.

Trochę lepiej niż w Javie jest w Scali, gdzie nie trzeba tworzyć żadnej klasy, żeby napisać program, ale trzeba utworzyć obiekt singletonowy. Jeszcze lepiej jest w Kotlinie, gdzie nie trzeba tworzyć w ogóle obiektów.

Zostaw komentarz