Parsowanie parametrów wiersza poleceń w Haskellu

8 minut(y)

Prawie każdy program, który można wywoływać z wiersza poleceń (ang. Command Line Interface, CLI), a interpreter jak HelMA w szczególności, musi posiadać obsługę parametrów (ang. Options) przekazywanych z wiersza poleceń. Obsługę taką można napisać samodzielnie albo z pomocą dedykowanej bibliotek. Ja zdecydowałem się na bibliotekę optparse-applicative. Biblioteka ta posiada szereg zalet. Między innymi można jej używać w eta-lang.

Biblioteka optparse-applicative w praktyce

Biblioteka optparse-applicative jest jedną z tych bibliotek, do których najlepiej nie czytać dokumentacji tylko od razu spojrzeć na przykład kodu. Zwłaszcza jeśli mało umie się jeszcze Haskella.

Najpierw tworzymy moduł, który będzie zawierać parser parametrów przekazywanych przez wiersz poleceń:

{-# Language DataKinds     #-}
{-# Language ExplicitNamespaces #-}

module AppOptions where

import Options.Applicative

import Text.Read

Parser parametrów

Następnie tworzymy sam parser parametrów:

optionParser :: Parser AppOptions
optionParser = AppOptions
 <$> strOption  ( long  "lang"
          <> short  'l'
          <> metavar "[LANG]"
          <> help  ("Language to interpret " ++ show langs)
          <> value (show Cat)
          <> showDefault
          )
 <*> switch    ( long  "emit-tl"
          <> short  'T'
          <> help  "Emit the lexed tokens"
          <> showDefault
          )
 <*> switch    ( long  "emit-il"
          <> short  'I'
          <> help  "Emit the parsed instructions"
          <> showDefault
          )
 <*> switch    ( long  "ascii-labels"
          <> short  'A'
          <> help  "Use ascii labels"
          <> showDefault
          )
 <*> switch    ( long  "eta"
          <> short  'E'
          <> help  "Eta compliance mode"
          <> showDefault
          )
 <*> strOption  ( long  "impl"
          <> short  'i'
          <> metavar "[IMPL]"
          <> help  ("Implementation of interpreter " ++ show impls)
          <> value (show Monadic)
          <> showDefault
          )
 <*> argument str ( metavar "FILE")

Biblioteka optparse-applicative obsługuje kilka typów parametrów. Są to między innymi:

 • strOption - opcjonalny parametr typu String
 • switch - parametr typu boolean nieprzyjmujący wartości
 • argument - wymagany parametr typu String

Record

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie rekordu, do którego będą zapisywane parametry:

data AppOptions = AppOptions
 { lang    :: String   -- Lang
 , emitTL   :: EmitTL
 , emitIL   :: EmitIL
 , asciiLabels :: AsciiLabels
 , etaMode   :: EtaMode
 , impl    :: String   -- Impl
 , file    :: String
 }

Typy niestandardowe

Niestandardowe typy danych to tylko aliasy na typy standardowe:

type EmitIL   = Bool
type EmitTL   = Bool
type AsciiLabels = Bool
type EtaMode   = Bool

Żeby używać niestandardowych typów danych, musimy je ręcznie sparsować. W przypadku nieudanego parsowania możemy zgłosić błąd:

data Lang = Cat | BF | WS
 deriving (Eq, Read, Show)

langs :: [Lang]
langs = [Cat, BF, WS]

computeLang :: String -> Lang
computeLang raw = valid $ readMaybe raw where
 valid (Just a) = a
 valid Nothing = error ("Lang '" ++ raw ++ "' is not valid lang. Valid langs are : " ++ show langs)

----

data Impl = Monadic | Interact deriving (Eq, Read, Show)

impls :: [Impl]
impls = [Monadic, Interact]

computeImpl :: String -> Impl
computeImpl raw = valid $ readMaybe raw where
 valid (Just a) = a
 valid Nothing = error ("Impl '" ++ raw ++ "' is not valid impl. Valid impls are : " ++ show impls)

Main i złożenie wszystkiego razem

W funkcji main znajduje się wywołanie parsera parametrów i przekazanie sterowania do funkcji run:

main :: IO ()
main = execParser opts >>= run where
 opts = info (optionParser <**> helper)
   ( fullDesc
   <> header "HelCam: The Interpreter of BrainFuck and WhiteSpace"
   <> progDesc "Runs esoteric programs - complete with pretty bad error messages" )

Run

W funkcji run znajdują się globalne ustawienia oraz przekazanie sterowania do funkcji eval:

run :: AppOptions -> IO ()
run AppOptions{file, lang, emitTL, emitIL, asciiLabels, etaMode, impl} = do
 hSetBuffering stdout NoBuffering
 source <- readFile file
 eval (computeLang lang) emitTL emitIL asciiLabels etaMode (computeImpl impl) source

Eval

Główna logika wyboru interpretera znajduje się w funkcji eval. Zamienia ona kombinację sparsowanych parametrów linii poleceń na konkretne akcje, głównie wywołania interpreterów konkretnych języków ezoterycznych:

eval :: Lang -> EmitTL -> EmitIL -> AsciiLabels -> EtaMode -> Impl -> Source -> IO ()
eval BF _  _  _ True Interact = BFIE.interactEvalBF
eval BF _  _  _ True _    = BFME.monadicEvalBF
eval BF _  _  _ _  Interact = interactEvalBF
eval BF _  _  _ _  _    = monadicEvalBF
eval WS True _  _ _  _    = print . tokenizeWS
eval WS _  True a _  _    = pPrintNoColor . parseWS a
eval WS _  _  a True Interact = WSIE.interactEvalWS a
eval WS _  _  a True _    = WSME.monadicEvalWS a
eval WS _  _  a _  Interact = interactEvalWS a
eval WS _  _  a _  _    = monadicEvalWS a
eval _  _  _  _ _  _    = putStrLn

Podsumowanie

Można uznać, że zakończyłem pisanie interpretera języka BrainFuck, dodatkowo pisząc także interpreter języka WhiteSpace. Nie czuję jednak, żebym umiał język programowania Haskell.

Projekt można kontynuować na różne sposoby:

 • Praca w głąb, czyli optymalizacja interpreterów. W tej chwili jednak nie wiem co optymalizować, ponieważ mam za mało danych.
 • Praca wzwyż, czyli nadbudowanie abstrakcji, czyli np. dodanie wspólnego pseudo asemblerem dla języków BrainFuck i WhiteSpace. To jednak nadaje się bardziej na kolejny projekt jak Helpa.
 • Praca wszerz, czyli dodawanie kolejnych ezoterycznych języków programowania jak SubLeq i ETA.

Kod jest dostępny na GitHubie.

Zostaw komentarz