Zależności Funkcyjne w Haskellu

26 minut(y)

Spytano mnie raz, co jest trudnego w Haskellu, co jednocześnie jest łatwe w OOP. Np. stworzenie interfejsu kolekcji i danie możliwości implementowania go klientom-użytkownikom. W tym celu potrzebujemy Klasę Typu od dwóch parametrów. Ale żeby mieć dobry interfejs, to nie wystarczy. O czym się przekonaliśmy w artykule Abstrakcja i dopasowanie do wzorców.

Okazuje się, że tego, czego nam brakowało to Zależności Funkcyjne (ang. Functional Dependency).

Składnia Zależności Funkcyjnych

Poszukując przykładu interfejsu dla kolekcji można trafić na taki przykład Zależności Funkcyjnych:

class Collects e ce | ce -> e where
 empty :: ce
 insert :: e -> ce -> ce
 member :: e -> ce -> Bool
 toList :: ce -> [e]

Czyli jedyna nowość to | ce -> e . Zapis ten pozwala na uzależnienie jednego typu od drugiego.

Implementacja wygląda jak implementacja Klasy Typu dla dwóch parametrów:

instance Eq e => Collects e [e] where
 empty      = []
 insert e l   = (e:l)
 member e []   = False
 member e (x:xs) 
  | e == x   = True
  | otherwise  = member e xs
 toList l    = l

Zależności Funkcyjne w HelMA

Główna zmiana polegała na dodaniu | c -> e do Klasy Typu.

class (Semigroup c , Show c) => Stack e c | c -> e where
 fromList  :: [e] -> c
 empty   :: c
 indexMaybe :: c -> Index -> Maybe e
 lookup   :: Index -> c -> Maybe e
 splitAt  :: Index -> c -> (c , c)
 drop    :: Index -> c -> c
 pop1    :: c -> (e , c)
 pop2    :: c -> (e , e , c)
 indexMaybe = flip lookup
 lookup   = flip indexMaybe

Przy okazji poprawiłem trochę sygnatury metod.

Musimy też poprawić nasze implementacje (instancje):

instance Show e => Stack e [e] where
 fromList       = id
 empty        = []
 lookup    i  c = c !!? i
 splitAt    i  c = List.splitAt i c
 drop     i  c = List.drop i c
 pop1     (e : c) = (e , c)
 pop1       c = error $ "Empty c " <> show c
 pop2  (e : e' : c) = (e , e', c)
 pop2       c = error $ "Empty c " <> show c

instance Show e => Stack e (Seq e) where
 fromList         = Seq.fromList
 empty          = Seq.empty
 lookup     i   c = Seq.lookup i c
 splitAt    i   c = Seq.splitAt i c
 drop      i   c = Seq.drop i c
 pop1     (e :<| c) = (e , c)
 pop1          c = error $ "Empty c " <> show c
 pop2  (e :<| e' :<| c) = (e , e', c)
 pop2         c = error $ "Empty c " <> show c

Od tej pory nie potrzebujemy już rzutować elementu stosu na Symbol, a więc wiele metod pomocniczych do manipulacji stosem możemy przenieść bezpośrednio do modułu Stack:

-- Stack instructions

halibut :: (Integral e , Stack e c) => c -> c
halibut c
 | i <= 0  = copy (negate i) c'
 | otherwise = move i c'
  where
   i = fromIntegral e
   (e , c') = pop1 c

move :: Stack e c => Index -> c -> c
move i c = c1 <> c2 <> c3 where
 (c1 , c3) = splitAt 1 c'
 (c2 , c') = splitAt i c

swap :: Stack e c => c -> c
swap c = push2 e' e c' where (e , e', c') = pop2 c

discard :: Stack e c => c -> c
discard = drop 1

slide :: Stack e c => Index -> c -> c
slide i c = push1 e (drop i c') where (e , c') = pop1 c

dup :: Stack e c => c -> c
dup = copy 0

copy :: Stack e c => Index -> c -> c
copy i c = push1 (c `index` i) c

-- Push instructions

pushChar1 :: (Num e , Stack e c) => Char -> c -> c
pushChar1 = genericPush1 . ord

genericPush1 :: (Integral v , Num e , Stack e c) => v -> c -> c
genericPush1 = push1 . fromIntegral

push1 :: Stack e c => e -> c -> c
push1 e = pushList [e]

push2 :: Stack e c => e -> e -> c -> c
push2 e e' = pushList [e , e']

pushList :: Stack e c => [e] -> c -> c
pushList es c = fromList es <> c

----

index :: (Stack e c) => c -> Int -> e
index c i = check (c `indexMaybe` i) where
 check (Just e) = e
 check Nothing = error $ "Empty stack " <> show c <> " index " <> show i

Możemy też zdefiniować operacje arytmetyczne:

-- Arithmetic

divMod :: (Integral e , Stack e c) => c -> c
divMod = binaryOps [Mod , Div]

sub :: (Integral e , Stack e c) => c -> c
sub = binaryOp Sub

binaryOp :: (Integral e , Stack e c) => BinaryOperator -> c -> c
binaryOp op = binaryOps [op]

binaryOps :: (Integral e , Stack e c) => [BinaryOperator] -> c -> c
binaryOps ops c = pushList (calculateOps e e' ops) c' where (e , e', c') = pop2 c

W tym celu wydzielimy moduł BinaryOperator:

module HelVM.HelMA.Common.BinaryOperator where

calculateOps :: Integral a => a -> a -> [BinaryOperator] -> [a]
calculateOps operand operand' = map (calculateOp operand operand')

calculateOp :: Integral a => a -> a -> BinaryOperator -> a
calculateOp operand operand' operation = doBinary operation operand' operand

doBinary :: Integral a => BinaryOperator -> a -> a -> a
doBinary Add = (+)
doBinary Sub = (-)
doBinary Mul = (*)
doBinary Div = div
doBinary Mod = mod

data BinaryOperator = Add | Sub | Mul | Div | Mod
 deriving (Eq , Show , Read)

Dużo małych Klas Typów

Mam wrażenie, że ten kod dalej nie jest odpowiednio polimorficzny. Stworzyliśmy jeden wielki interfejs. Co, jednak gdybyśmy chcieli stworzyć klasyczny stos tylko z funkcjami push i pop? Musielibyśmy wszystko pisać od początku. Programowanie byłoby o wiele łatwiejsze, gdybyśmy mieli polimorficzne funkcje dla kolekcji podobnie, tak jak mamy polimorficzną metodę fmap zdefiniowaną w Funktorze.

Dzięki polimorfizmowi nie musimy pisać w kodzie List.fmap, Seq.fmap czy IntMap.fmap, tylko wybór odpowiedniej implementacji jest ustalana na podstawie parametru. Miło by było mieć tak samo polimorficzne metody drop, empty, fromList, index, insert, lookup i splitAt.

W tym celu tworzymy folder HelMA.Common.Collections i umieszczamy w nim następujące Klasy Typów:

FromList z metodami fromList i empty, żeby tworzyć kolekcję na podstawie listy:

module HelVM.HelMA.Common.Collections.FromList where

import Prelude hiding (fromList)

import qualified Data.List.Index as List
import qualified Data.IntMap   as IntMap
import qualified Data.Sequence  as Seq

intMapFromList :: [e] -> IntMap e
intMapFromList = IntMap.fromList . List.indexed

class FromList e c | c -> e where
 fromList :: [e] -> c
 empty :: c
 empty = fromList []

instance FromList e [e] where
 fromList = id
 empty = []

instance FromList e (Seq e) where
 fromList = Seq.fromList
 empty = Seq.empty

instance FromList e (IntMap e) where
 fromList = intMapFromList
 empty = IntMap.empty

Lookup z metodą lookup, żeby wyszukiwać elementy w kolekcji po indeksie:

module HelVM.HelMA.Common.Collections.Lookup where

import qualified Data.IntMap  as IntMap
import qualified Data.Sequence as Seq

index :: (Show c , Lookup e c) => c -> Int -> e
index c i = check (c `indexMaybe` i) where
 check (Just e) = e
 check Nothing = error $ "Empty stack " <> show c <> " index " <> show i

indexMaybe :: Lookup e c => c -> Int -> Maybe e
indexMaybe = flip lookup

class Lookup e c | c -> e where
 lookup:: Int -> c -> Maybe e

instance Lookup e [e] where
 lookup = flip (!!?)

instance Lookup e (Seq e) where
 lookup = Seq.lookup

instance Lookup e (IntMap e) where
 lookup = IntMap.lookup

Insert z metodą insert, żeby wstawiać elementy do kolekcji:

module HelVM.HelMA.Common.Collections.Insert where

import Data.Default
import Data.Sequence ((|>))

import qualified Data.IntMap   as IntMap
import qualified Data.Sequence  as Seq

class Insert e c | c -> e where
 insert :: Int -> e -> c -> c

instance Default e => Insert e [e] where
 insert 0 e []   = [e]
 insert 0 e (_:xs) = e  : xs
 insert i e []   = def : insert (i-1) e []
 insert i e (x:xs) = x  : insert (i-1) e xs

instance Default e => Insert e (Seq e) where
 insert i e c = insert' $ Seq.length c where
  insert' l
   | i < l    = Seq.update i e c
   | otherwise  = c <> Seq.replicate (i - l) def |> e

instance Insert e (IntMap e) where
 insert = IntMap.insert

Pop z metodą pop1 i pop2, żeby pobierać ze szczytu stosu:

module HelVM.HelMA.Common.Collections.Pop where

import Data.Sequence (Seq(..))

class Pop1 e c | c -> e where
 pop1 :: c -> (e , c)

instance Show e => Pop1 e [e] where
 pop1 (e : c) = (e , c)
 pop1    c = error $ "Empty " <> show c

instance Show e => Pop1 e (Seq e) where
 pop1 (e :<| c) = (e , c)
 pop1     c = error $ "Empty " <> show c

class Pop2 e c | c -> e where
 pop2 :: c -> (e , e , c)

instance Show e => Pop2 e [e] where
 pop2 (e : e' : c) = (e , e', c)
 pop2      c = error $ "Empty " <> show c

instance Show e => Pop2 e (Seq e) where
 pop2 (e :<| e' :<| c) = (e , e', c)
 pop2        c = error $ "Empty " <> show c

Plus jeszcze Drop i Pop z nudną implementacją.

module HelVM.HelMA.Common.Collections.Drop where

import Prelude hiding (drop)

import qualified Data.Sequence as Seq
import qualified Prelude    as List (drop)

class Drop e c | c -> e where
 drop :: Int -> c -> c

instance Drop e [e] where
 drop i c = List.drop i c

instance Drop e (Seq e) where
 drop i c = Seq.drop i c
module HelVM.HelMA.Common.Collections.SplitAt where

import Prelude hiding (splitAt)

import qualified Data.Sequence as Seq
import qualified Prelude    as List (splitAt)

class SplitAt e c | c -> e where
 splitAt :: Int -> c -> (c , c)

instance SplitAt e [e] where
 splitAt i c = List.splitAt i c

instance SplitAt e (Seq e) where
 splitAt i c = Seq.splitAt i c

Teraz importujemy wszystkie potrzebne metody do modułu Stack:

import HelVM.HelMA.Common.Collections.Drop
import HelVM.HelMA.Common.Collections.FromList
import HelVM.HelMA.Common.Collections.Lookup
import HelVM.HelMA.Common.Collections.Pop
import HelVM.HelMA.Common.Collections.SplitAt

Musimy jeszcze ukryć przeszkadzające nam funkcje:

import Prelude hiding (divMod , drop , empty , fromList , splitAt , swap)

Niby osiągnęliśmy cel, jednak pisanie wysokopoziomowych metod to jakaś tragedia:

-- Stack instructions

halibut :: (Show c , Semigroup c , Integral e , FromList e c , Lookup e c , SplitAt e c , Pop1 e c) => c -> c
halibut c
 | i <= 0  = copy (negate i) c'
 | otherwise = move i c'
  where
   i = fromIntegral e
   (e , c') = pop1 c

move :: (Semigroup c , SplitAt e c) => Index -> c -> c
move i c = c1 <> c2 <> c3 where
 (c1 , c3) = splitAt 1 c'
 (c2 , c') = splitAt i c

swap :: (Semigroup c , FromList e c , Pop2 e c) => c -> c
swap c = push2 e' e c' where (e , e' , c') = pop2 c

discard :: Drop e c => c -> c
discard = drop 1

slide :: (Semigroup c , Drop e c , FromList e c , Pop1 e c) => Index -> c -> c
slide i c = push1 e (drop i c') where (e , c') = pop1 c

dup :: (Show c , Semigroup c , FromList e c , Lookup e c) => c -> c
dup = copy 0

copy :: (Show c , Semigroup c , FromList e c , Lookup e c) => Index -> c -> c
copy i c = push1 (c `index` i) c

-- Push instructions

pushChar1 :: (Num e , Semigroup c , FromList e c) => Char -> c -> c
pushChar1 = genericPush1 . ord

genericPush1 :: (Integral v , Num e , Semigroup c , FromList e c) => v -> c -> c
genericPush1 = push1 . fromIntegral

push1 :: (Semigroup c , FromList e c) => e -> c -> c
push1 e = pushList [e]

push2 :: (Semigroup c , FromList e c) => e -> e -> c -> c
push2 e e' = pushList [e , e']

pushList :: (Semigroup c , FromList e c) => [e] -> c -> c
pushList es c = fromList es <> c

Naprawdę sygnaturą metody halibut :: (Show c , Semigroup c , Integral e , FromList e c , Lookup e c , SplitAt e c , Pop1 e c) => c -> c można straszyć dzieci.

Cała implementacja jest w pliku StackUtil. Czemu Util? Bo nie mamy żadnego wspólnego interfejsu, tylko zbiór przypadkowych metod :(

Wszystkie metody w jednej Klasie Typu z jedną implementacją

Pomysł jest prosty. Za pomocą małych Klas Typów zdefiniujemy nową implementację Klasy Typu Stack.

Najpierw importujemy wszystkie potrzebne funkcje do I (jak Implementation):

import qualified HelVM.HelMA.Common.Collections.Drop   as I
import qualified HelVM.HelMA.Common.Collections.FromList as I
import qualified HelVM.HelMA.Common.Collections.Lookup  as I
import qualified HelVM.HelMA.Common.Collections.Pop   as I
import qualified HelVM.HelMA.Common.Collections.SplitAt as I

I oczywiście ukryjmy domyślne importowane funkcje:

import Prelude hiding (divMod , drop , empty , fromList , splitAt , swap)

Następnie tworzymy naszą Klasę Typów:

class (Semigroup c , Show c) => Stack e c | c -> e where
 fromList :: [e] -> c
 empty  :: c
 index  :: c -> Index -> e
 lookup  :: Index -> c -> Maybe e
 splitAt :: Index -> c -> (c , c)
 drop   :: Index -> c -> c
 pop1   :: c -> (e , c)
 pop2   :: c -> (e , e , c)

I jedną implementację (instancję) dla niej:

instance (Show c , Semigroup c , I.Drop e c , I.FromList e c , I.Lookup e c , I.SplitAt e c , I.Pop1 e c , I.Pop2 e c) => Stack e c where
 fromList = I.fromList
 empty  = I.empty
 index  = I.index
 lookup  = I.lookup
 splitAt = I.splitAt
 drop   = I.drop
 pop1   = I.pop1
 pop2   = I.pop2

Niestety musimy dodać rozszerzenie kompilatora {-#LANGUAGE UndecidableInstances#-}, co nie jest fajne.

Cała implementacja jest w pliku StackImpl. Czemu *Impl? Bo przypomina to Javową patologię z Serwisami z jedną implementacją *ServiceImpl.

Sumowanie ograniczeń

Gdy już byłem zdołowany, że zostawię projekt z bezsensowną Klasą Typu, z jedną implementacją to przypadkiem przeczytałem, że w Haskellu ograniczenia rodzai mogą być obywatelami pierwszej kategori. Wystarczy łączyć rozszerzenie {-#LANGUAGE ConstraintKinds#-}.

Po włączeniu rozszerzenia importujemy wszystkie potrzebne nam metody:

import HelVM.HelMA.Common.Collections.Drop
import HelVM.HelMA.Common.Collections.FromList
import HelVM.HelMA.Common.Collections.Lookup
import HelVM.HelMA.Common.Collections.Pop
import HelVM.HelMA.Common.Collections.SplitAt

I ponownie ukrywamy przeszkadzające nam funkcje:

import Prelude hiding (divMod , drop , empty , fromList , splitAt , swap)

A następnie piszemy jedną magiczną linię:

type Stack e c = (Show c , Semigroup c , Drop e c , FromList e c , Lookup e c , SplitAt e c , Pop1 e c , Pop2 e c)

Właśnie zsumowaliśmy wszystkie ograniczenia do jednego typu Stack.

I teraz można żyć. I teraz da się pracować.

Cały kod jest w pliku StackConst (Const jak Constraint).

Podsumowanie

Stworzenie interfejsu kolekcji w Haskellu nie jest jednak trudne. Wystarczy wiedzieć, czego się szuka i znaleźć to :) zależności Funkcyjne są niesamowitym narzędziem pozwalającym pisać bardzo elastyczny i polimorficzny kod.

Kod jednak dalej nie jest idealny. Co można jeszcze poprawić?

Cały kod interpretera HelMA jest dostępny na githabie.

Zostaw komentarz